Formy vypooadani s daoovym uoadem

Zneèi¹tìní prachu je ka¾dodenní realitou v nìkterých, dokonce i v nejmen¹ích prùmyslových závodech. Samozøejmì, v¹ude, kde se pracuje, který se pøipojuje k ¹irokému spektru spodních a plnìj¹ích prachù, jsou instalovány ventilátory

Inovace firem v polsku

Spoleènost Comarch je ji¾ 23 let moderní na domácím trhu. Spoleènost se poprvé stala lídrem v oboru moderních metod s dopadem na IT plány. Ano pùjèky na trhu umo¾òují upøesnit zpùsoby

Zdrava vy iva ke zhubnuti

Pøemý¹lení o kvalitì pokrmù, které jste jedli s vámi a celou va¹í rodinou, je pro vás prioritou? A myslíte na kvalitu skladování potravin, jaká je velká pøedstavu o tom, jak chu»,

Fiskalni kazety youtube

Polská kuchynì se skládá z výhod oproti pokrmùm z masa. Tak¾e zpùsob, jakým vyrábíme hovìzí, vepøové maso a drùbe¾, závisí na tom, zda bude na¹e veèeøe úèinkem nebo neúspìchem.

mytíMaso je tøeba

Oizeni evropskeho podniku

Øízení del¹ích a mlad¹ích podnikù mù¾e být mnohem skromnìj¹í a efektivnìj¹í díky podpoøe programù Comarch ERP Optima. Ten, který pí¹e z nìkolika prvkù do rozsáhlého integrovaného programu, byl vytvoøen se zásadou